himawari no sato

himawari no sato hokkaido

In a sea of sunflowers at Himawari No Sato, Hokkaido, Japan